【Less】实现可选参数以及各种AutopreFixer

少女dtysky

世界Skill

时刻2016.10.14

Less和Sass、Scss、Stylus等都是CSS的预处理语言,比起CSS,它们更接近于一门完整的程序语言。变量、引用、函数、Mixin等,使得它们提供更强的逻辑功能来使得样式代码也可以复用、并且便于维护。Less相较其它几种,更加接近于CSS原生的思维模式和写法。本篇就我的使用心得,论述一下如何可选参数函数,以及介绍一些我实现的各种AutopreFixer,比如keyframes的AutopreFixer。


可选参数函数

在less中实现可选参数函数,只需要给参数设定一个不会用到的默认值,然后在内部检查是否为这个值并开分支即可:

.background(@all: undefined, @size: undefined, @pos: undefined, @re: undefined, @clip: undefined, @image: undefined, @color: undefined) {
 .test();
 .test() when not (@size = undefined) {
   background-size: @size;
 }
 .test() when not (@pos = undefined) {
   background-position: @pos;
 }
 .test() when not (@re = undefined) {
   background-repeat: @re;
 }
 .test() when not (@clip = undefined) {
   background-clip: @clip;
 }
 .test() when not (@image = undefined) {
  background-image: @image;
 }
 .test() when not (@color = undefined) {
  background-color: @color;
 }
 .test() when not (@all = undefined) {
   background: @all;
 }
}

如此,我们使用它时便可以达到如下效果:

.test {
  .background(@size: cover, @color: green);
}

转换为:

.test {
  background-size: cover;
  background-color: green;
}

AutoPrefixer

主要用于处理浏览器兼容问题,一般的AutoPrefixer比较简单,主要利用将参数作为属性名的一部分的特性,比如这个:

.autoprefix-some(@name, @t) {
 -webkit-@{name}: @t;
 -moz-@{name}: @t;
 -o-@{name}: @t;
  @{name}: @t;
}

.autoprefix-transition(@t) {
 .autoprefix-some(transition, @t);
}

下面代码:

.test {
  .autoprefix-transition(all .5s esae-out);
}

将被转换为:

.test {
  -webkit-transition: all .5s esae-out;
  -moz-transition: all .5s esae-out;
  -o-transition: all .5s esae-out;
  transition: all .5s esae-out;
}

但如果想要实现keyframes的AutopreFixer,就需要用到一些奇淫巧技了,比如字符串转移、拼接等,有点绕,自行体会吧:

.autoprefix-keyframe-transform(@name, @func, @t1, @t2, @t3: undefined, @use-prefix: true) {
 .base(@prefix, @bind) {
  .t1() {
    @{prefix}@{func}: @t1;
  }
  .t2() {
    @{prefix}@{func}: @t2;
  }
  .t3() {
    @{prefix}@{func}: @t3;
  }
  @start: ~"@{bind}@@{prefix}keyframes @{name} { `'\n'` 0%";
  @{start} { .t1(); }
  .test() when (@t3 = undefined) {
   100% { .t2(); }
  }
  .test() when not (@t3 = undefined) {
   50% { .t2(); }
   100% { .t3(); }
  }
  .test();
 }
 @end: ~"} `'\n'`";
 .end() {
  @{end} {.wtf {color: #fff}}
 }
 .base(~'', ~'');
 .base(-o-, @end);
 .base(-webkit-, @end);
 .base(-moz-, @end);
 .base(-ms-, @end);
 .end();
}

下列代码:

.autoprefix-keyframe-transform(test, top, 30px, 60px, 30px);

将被转换为:

@keyframes test {
  0% {
    top: 30px
  }

  50% {
    top: 60px
  }

  to {
    top: 30px
  }
}

@-webkit-keyframes test {
  0% {
    -webkit-top: 30px
  }

  50% {
    -webkit-top: 60px
  }

  to {
    -webkit-top: 30px
  }
}

@-o-keyframes test {
  0% {
    -webkit-top: 30px
  }

  50% {
    -webkit-top: 60px
  }

  to {
    -webkit-top: 30px
  }
}

@-moz-keyframes test {
  0% {
    -webkit-top: 30px
  }

  50% {
    -webkit-top: 60px
  }

  to {
    -webkit-top: 30px
  }
}

@-ms-keyframes test {
  0% {
    -webkit-top: 30px
  }

  50% {
    -webkit-top: 60px
  }

  to {
    -webkit-top: 30px
  }
}

如果不是自己的创作,少女是会标识出来的,所以要告诉别人是少女写的哦。